مجتمع مسکونی ولنجک

اجرای دیواسبز بر روی دیوارحیاط مجتمع مسکونی با فواصل ایجاد شده با سمنت بورد طرح چوب حس متفاوتی را نسبت به سایر محوطه های سبز اجرا شده  مشابه ایجدا کرده است.

سال اجرا : ۱۳۹۷

مساحت :  ۹۰ مترمربع

آدرس :  تهران ولنجک – خیابان هجدهم مجتمع مسکونی ولنجک

سایر پروژه های انجام شده