گیاهان دیوارسبز  (محیط خارج ساختمان):

گیاهان دیوار سبز

دﯾﻮارﺳﺒﺰ در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻤﻮدي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﻀﺎ روي ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻮدي ﯾﺎ ﺷﯿﺒﺪار ﻣﺜﻞ دﯾﻮارﻫﺎ،ﮐﻨﺎر ه ﻫﺎي اﺗﻮﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺗﺮاس، ﺑﺎﻟﮑﻦ وﺟﻠﻮي ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد دیوارﺳﺒﺰ از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، در ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي، ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﺪﯾﺪه ي ﺟﺰﯾﺮه ي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮي، ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اي دارد. دﯾﻮار ﺳﺒﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺟﺬب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺪار و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻧﻈﺮ اﮐﻮﻟﻮژي و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ داراي اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دیوارﺳﺒﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه اي دﯾﻮارﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﭼﺮﺧﺶ آب در ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺼﺮف در آب اﺳﺖ و زﯾﺒﺎﺳﺎزي ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻓﻦ آوري ﻧﻮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.دﯾﻮار ﺳﺒﺰ در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻤﻮدي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ .از دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺳﺒﺰ در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﻓﻀﺎي ﭘﺮﺗﺮاﮐﻢ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي آن اﺳﺖ.زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ در دﯾﻮارﻫﺎي ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، دﯾﻮارﻫﺎ ﺧﻨﮏ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺗﺒﺎدل اﻧﺮژي ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎه ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮم ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ دﻣﺎ ﺑﮕﺬارد.ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ گیاهان دﯾﻮارﺳﺒﺰ، اﯾﺠﺎد زﯾﺒﺎي ﻫﺎي ﺑﺼﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎري را در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دهد.

عوامل مهمی که باید در انتخاب گیاهان دیوارسبز مورد توجه قرار گیرد شامل :

– قرار گرفتن دیوار سبز در معرض تابش مستقیم  آفتاب و یا سایه

– میزان بارش باران و برف

– متوسط درجه حرارت

– شرایط اقلیمی

– رطوبت محیط- وزش باد

گیاهان دیوارسبز