گیاهان دیوارسبز , نما و محیط خارج ساختمان

مجموعه ای از گیاهان برای بهبود کیفیت زندگی شما

گیاهان دیوارسبز خارجی

* گیاهان دیوارسبز, دﯾﻮارﺳﺒﺰ در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻤﻮدي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﻀﺎ روي ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻮدي ﯾﺎ ﺷﯿﺒﺪار ﻣﺜﻞ دﯾﻮارﻫﺎ،ﮐﻨﺎر ه ﻫﺎي اﺗﻮﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺗﺮاس، ﺑﺎﻟﮑﻦ وﺟﻠﻮي ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد دیوارﺳﺒﺰ از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، در ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي، ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﺪﯾﺪه ي ﺟﺰﯾﺮه اي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮي، ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اي دارد.
* دﯾﻮار ﺳﺒﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺟﺬب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺪار و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻧﻈﺮ اﮐﻮﻟﻮژي و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ داراي اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دیوارﺳﺒﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه اي گرین وال ﺳﺒﺰ و ﭼﺮﺧﺶ آب در ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺼﺮف در آب اﺳﺖ و زﯾﺒﺎﺳﺎزي ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻓﻦ آوري ﻧﻮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.دﯾﻮار ﺳﺒﺰ در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻤﻮدي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ .
* از دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺳﺒﺰ در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﻓﻀﺎي ﭘﺮﺗﺮاﮐﻢ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي آن اﺳﺖ.زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ در دﯾﻮارﻫﺎي ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، دﯾﻮارﻫﺎ ﺧﻨﮏ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺗﺒﺎدل اﻧﺮژي ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎه ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮم ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ دﻣﺎ ﺑﮕﺬارد.ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ گیاهان دﯾﻮارﺳﺒﺰ، اﯾﺠﺎد زﯾﺒﺎي ﻫﺎي ﺑﺼﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎري را در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دهد.

– پنج عامل مهم در انتخاب گیاهان گرین وال بیرونی –

دمای محیط

گیاهان در رنج دمایی مشخصی زنده میمانند با توجه به حداقل و حداکثر دمای محیط گونه گیاهی مشخص میشود, دیوارسبز باید در چهارفصل سبز باشد.

محیط آفتابی

درمحیط با تابش مستقیم آفتاب حرارت بیشتر و معمولا هوا خشکت است , از گیاهان آفتاب دوست مثل آزالیا-یاس هلندی-نازعقربی-لاوان و رزماری استفاده میشود.

محیط سایه

در محیط سایه هوا کمی از محیط اطراف خنک تر است و نورآفتاب غیر مستقیم درایم, از گیاهان سایه دوست استفاده میشود مثل آکوبا- برجینیا – پیتسپروم

شرایط اقلیمی

مهمترین عامل در انتخاب نوع گونه گیاهی میباشد و با توجه به تاریخچه دما – رطوبت -میزان بارش منطقه نسبت به انتخاب نوع گونه گیاهی تصمیم گیری میشود.

رطوبت محیط

محیط مرطوب برای دیوارسبز ایده آل است ولی در محیط های خشک باید رطوبت از طریق بستر کاشت برای ریشه گیاه و از طریق مه پاش یا آب پاش برقی تامین گردد .

ویژگی خاص دیوارسبز HIGREENWALL قابلیت کاشت درختچه وگیاهان با ساقه ضخیم است

در زیر تعدادی از آنها را میبینیم :

برجینیا

برجینیا

ماهونیا

ماهونیا

ناندینا

ناندینا

یاس هلندی

یاس هلندی

پیتسپروم

پیتسپروم

هدرا

هدرا

لیروپ

لیروپ

لاوان

لاوان

جاسمین

جاسمین

یال اسبی

یال اسبی

پیچ تلگرافی

پیچ تلگرافی

رزماری

رزماری

لایموم

لامیوم

لیزماکیا

لیزماکیا

شمشاد سفید

شمشاد سفید

تعدادی از پروژه های انجام شده دیوارسبز خارجی

شماره تماس – آدرس

۰۹۱۲۴۴۴۴۹۹۱
۰۲۱۸۸۱۹۶۱۹۴
۰۲۱۸۸۱۹۶۱۹۷
تهران – خیابان ولنجک – کوچه بیستم – پلاک ۵
ساعت کاری :  شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷
تذکر: با عنایت به کرونا لطفا قبل از مراجعه
حضوری بدون هماهنگی قبلی اجتناب فرمایید.

@ کپی رایت HIGREENWALL

عضویت در خبرنامه

شرکت پارس بام عمارت که دیوار سبز HIGREENWALL  در ایران متعلق به آن می باشد از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در زمینه طراحی و اجرای روف گاردن با نمایندگی شرکت‌های خارجی ONDULINE فرانسه و TEMA ایتالیا آغاز و تامین کننده متریال روف گاردن همراه با دیتای اجرایی به شرکت های مجری فضای سبز در ایران بوده است. ادامه ۰۰۰