LOGO-HIGREENWALL

دیوار سبز خانگی

دیوارسبز-چیست

دیوارسبز خانگی گیاهان مناسب دیوار

دیوارسبز خانگی-گیاهان مناسب

دیوار سبز خانگی  اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﯾـﮏ رﻫﯿﺎﻓـﺖ ﻣﻬـﻢ در ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﻨﻮع ﺷﻤﺮده ﻣـﯽ ﺷـﻮد. در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎي ﺑﺮﺧﻮردار از دیوارسبز ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻧﻘﺎط ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ میﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورﻧﺪ. در ذﯾﻞ ﺑـﻪ ﺑﻌﻀـﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﻣﯽ ﮔﺮدد:

۱- ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﻮﺳـﺘﻪ ي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐـﺎﻫﺶ ﺟﺰاﯾـﺮ گرمایی در شهر.

۲-اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺞﺑﺎرانﻫﺎ.

۳- ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮاي داﺧﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن.

۴- اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺷﻬﺮ.

۵- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دیوار سبز خانگی در ﮐـﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘـﺎل ﺻـﺪ اي ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ.

دیوارسبز در خانه

اﺳـﺘﻔﺎده از گیاهان مناسب برای دیوار سبز خانگی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد دو ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم ﺟـﺬب و ﭘـﺮاﮐﻨﺶ اﻣـﻮاج ﺻﻮت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮگ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗـﺮاز ﺷـﺪت ﺻﺪا در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻤـﺎ، ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﻮد. اﻣـﺎ ﻃﺮاﺣـﯽ ﻧﻤـﺎي ﺳـﺒﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎلعه ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎي ﺳﺒﺰ ﮐﺪام ﯾﮏ ازﻣﻮارد ﻓــﻮق ﺑﺎﺷــﺪ، ﻃــﺮح ﻫــﺎي ﻣﺘﻨــﻮﻋﯽ ﺟﻬــﺖ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎﺻــﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدي و در ﻣﻘﯿﺎس ﻫـــﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت اراﯾه می ﮔﺮدد. راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﻣـﯽ ﺗـﻮان در ﻃﺮاﺣـﯽ ﺑـﺎﻟﮑﻦ ﻫـﺎ ﭘﯿﺶآﻣﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐـﺮد ﮐـﻪ اﻣﮑـﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع گیاهان مناسب برای دیوار سبز خانگی ( در ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﻋﻤﻮدي) از ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﮐﺎراﯾﯽ و دوام ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ، ﻣﻨﻈﺮ، ﺣﺎﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺷﺪﮔﯿﺎه ، ﻧﻮع ﺧﺎك ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺤﻠﯽ) و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎه ، ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد. درﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ و ﻓﺎرغ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاردر اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ، ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻدر ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮي ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب و وزش ﺑﺎد رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك ﮐﻢ، ﭘﻮﺷﺶ ﺿﺨﯿﻢ و ﻓﺸﺮده وﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎﻻروﻧﺪه ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﻗﻮي دارﻧﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

نوع گیاهان مناسب برای دیوار سبز خانگی از اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺰانﭘﺬﯾﺮ و ﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار دارد. از اﯾـﻦ رو در ﻃﺮاﺣـﯽ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮔـﺮدد ﮐـﻪ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ورود ﺻـﺪاﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در اﻗﻠﯿﻢ ﺳﺮد و در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﮕﺮدد. در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺟـﻪ به زاوﯾﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﻌﺎد ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ، ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻟﮑﻦ و ارﺗﻔﺎع درﺧﺘﭽﻪﻫﺎ، ﺗﺮاﮐﻢ ﺑـﺮگ ﻫـﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﻮر ﻋﺒﻮري از ﺑﯿﻦ ﺑﺮگ ﻫﺎي درﺧﺘﭽﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﮑﺎن ﻧﻔﻮذ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ. ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺰانﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮاي اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻮﺗﯽ آنﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮﻣﺎ ﻓﺼﻮل ﺑـﺮگ رﯾـﺰي همراه خواهد بود.

انتخاب ﻧﻮع گیاهان مناسب برای دیوارسبز خانگی و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﺪاره ﺳﺒﺰ و ﻧﯿـﺰ درﺻـﺪ ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻋﻮاﻣـل دﯾﮕﺮي ﻧﻈﯿﺮ ﺟـﻨﺲ و ﺑﺎﻓـﺖ ﺑـﺮگ ﻫـﺎي ﮔﯿـﺎه ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎد رﻃﻮﺑﺖ ﮔﯿﺎه در زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣـﻮارد ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮔـﺬار ﺑﺎﺷـــﺪ ﮐـــﻪ ﺧـــﻮد ﻗﺎﺑـــﻞ اﻧـــﺪازه ﮔﯿـــﺮي و ﺗﺤﻠﯿـــﻞ اﺳـــﺖ. از آنﺟﺎ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎي ﺳﺒﺰ، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ روي ﺟﺒﻬﻪ اﺻـﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔـﻮذ ﻧـﻮر روز ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬـﻢ دﯾﮕـﺮي ﮐـﻪ در ﻃﺮاﺣـﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻮر روز در ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺎ ﺗﻤﻬﯿـﺪاﺗﯽ مناﺳﺐ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.